Jogról közérthetően

JOG

JOG

A válás menete

2020. április 30. - Tokár Ügyvédi Iroda, Dr. Tokár Tamás ügyvéd

Cím:  Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail:  info@tokar.hu  Telefon:  +36 1 343 44 36

Fax:  +36 1 343 44 36 Mobiltelefon:  +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

A házassági bontóper (válóper) minden esetben keresetlevélel elindul, akár  megegyeznek a felek  akár nem. Aki beadja a keresetet az lesz a perben a felperes, a másik fél az alperes. A jogi képviselő nélkül eljáró félnek ezen a nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetet, de más   a hivatkozási alap ha megegyeztek a felek, megint más ha nem tudnak egészséget csatolni a beadványukhoz.

Ha a keresetlevél megfelel a feltételeknek (csatolták a házassági anyakönyvi kivonatot, a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatát stb.), azt megkapja a másik fél, akinek 45 napja lesz írásbeli ellenkérelmének előterjesztésére. Amennyiben egyetért a keresettel vagy nem reagál rá, akkor a keresetlevél szerinti döntést hoz a bíróság, tehát úgy dönt, ahogy az a felperes kérelmében szerepelt. Ha egyezséget csatolnak a keresethez, akkor azt hagyja jóvá a bíróság, amennyiben a jogszabályoknak és a felek akaratának megfelel.

divorce.jpg

Közös megegyezéses bontás                 Apaság vélelme                  Szülői felügyeleti Jog

A bontóper illetéke 30.000.- Ft.

Amennyiben nincs egyezség, tehát klasszikus per folyik a felek között, akkor részletesen le kell írni a felek történetét – ez lesz a tényállás -,  csatolni kell bizonyítékot – okiratok és tanúk megjelölése - és majd ezek alapján dönt a bíróság. Ha viszont egyezséget kötöttek a felek, nem kell bizonyíték, hiszen a felek egyezően nyilatkoztak a megállapodásukban.

Egyezség esetén akár azonnal születhet döntés az első tárgyaláson, ha közös kiskorú gyermek van, akkor a második tárgyaláson.

Ha nincs megállapodás a felek között, akkor viszont minden kérdés tisztázni kell – hiszen az egyik fél állít, a másik azt kétségbe vonja -, bizonyítani kell az előadottakat (a házasság megromlására vezető okokat, a gyermek szükségleteit, felek jövedelmi és vagyoni viszonyait, a felek gyermeknevelési alkalmasságát stb.)

A perlekedés heteket, hónapokat vehet igénybe; a megállapodással egy-két tárgyaláson lezárul a válóper főleg, hogy ha megállapodtak a felek és egyezséget hagy jóvá bíróság általában a fellebbezésről is lemondanak a felek és akkor a kihirdetés napján jogerős lesz az egyezséget jóváhagyó végzés.

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Előleg és foglaló

Cím:  Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Foglaló: Amennyiben az adásvétel az eladónak felróható okból hiúsul meg, akkor az eladó a kapott foglaló kétszeresét köteles a vevő részére megfizetni. Amennyiben a szerződés a vevőnek felróható okból hiúsul meg akkor a vevő az adott foglalót elveszíti. Amennyiben a szerződés egyik félnek sem felróható, illetve mindkét félnek felróható okból hiúsul meg, a foglaló a vevőnek visszajár.

senior-4561704_640.jpg

Előleg: Az előlegként megfizetett összeg a szerződés meghiúsulása esetén mindenképpen visszajár a vevőnek, akár ő volt az oka a szerződés nem teljesülésének, akár nem.

Foglaló: A foglaló sorsa differenciált. Attól függ, hogy az eladó megtarthatja e a foglalóként átvett összeget illetve, hogy a vevő a kétszeresét köteles e visszaadni, melyikőjük felelős azért, hogy kútba esett az ügylet. Ha senki nem volt oka, vagy mindkét fél oka volt a meghiúsulásnak, azaz közös a felelősségük ebben, vagy egyikőjük sem felelős érte, szintén visszajár a foglaló a vevőnek.

Meghiúsulás: Ha nem megy végbe a jogügylet: például végül nem fizetik meg a vételárat, nem léphet birtokba a vevő vagy nem szerez tulajdonjogot stb.

Kapcsolódó oldalak:

Haszonélvezet alapítás

Haszonélvezeti jog értéke

Tulajdoni lap és széljegy

Ingatlan utáni adózás

Lakás illetéke

Függőben tartás

Ajándék illetéke

Ingatlanvásárlás és bankkölcsön

 

Kötelesrész, betudás

Cím:  Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Kötelesrész illeti meg az örökhagyó

 • leszármazóját,
 • házastársát és
 • szülőjét,

ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne ***.

A kötelesrész annak az egyharmada, ami egyébként törvényes örökösként járna.

dead.jpg

Nem tartozik a kötelesrész alapjához az örökhagyó által a halálát megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke.

Azt az ingyenes adományt, amelynek betudását az örökhagyó elengedte, nem lehet a jogosult saját kötelesrészének alapjához hozzászámítani.

Életszerűen a dolog a következőképp merül fel:  a szülőnek egyik gyermekével rossz a kapcsolata, így végrendeletben mindent a másikra hagy. Ebben az esetben is kérheti a „kisemmizett” gyermek, hogy a hagyaték harmadát neki adják át és számoljon el vele a testvére, a végrendeleti örökös.

Ha a szülő még életében elajándékozta a számára kedvesebb gyermeknek a hagyaték tárgyait – azaz tulajdonképpen üres a hagyaték – az csak abban az esetben megoldás, ha ezt a halálát megelőző tíz éven túl tette, vagy úgy rendelkezett a végrendeletben, hogy ennek az ajándéknak az értékét kifejezetten nem kéri betudni a hagyaték egészébe, azaz ahhoz azt nem kéri hozzászámítani.

 

 

Megjegyzés: ***

A polgári törvénykönyvről:

7:75. § [Kötelesrészre jogosultak]

Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne.

7:80 (4) A szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét. Az átruházott vagyon, a nyújtott tartás és a gondozás értékét, valamint az életjáradék összegét az öröklés megnyílásának időpontjában számított értéken kell figyelembe venni.

7:81. § [A kötelesrész alapjából kivont adományok]

(1) Nem tartozik a kötelesrész alapjához az örökhagyó által a halálát megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke;

(3) Azt az ingyenes adományt, amelynek betudását az örökhagyó elengedte, nem lehet a jogosult saját kötelesrészének alapjához hozzászámítani.

7:82. § [A kötelesrész mértéke]

(1) Kötelesrész címén a kötelesrészre jogosultat annak harmada illeti meg, ami neki – a kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna.

 

Ingatlan-átruházásra irányuló szerződés ügyintézésének menete

Cím: Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Ingatlan-átruházásra irányuló szerződéskötéskor az ügyintézés menete a következő:

 

 • az ingatlan, valamint a szerződő felek adatainak és lehetőség szerint személyi okmányainak megküldése e-mailben,

 

 • a tulajdoni lap lekérése,

 

 • a fizetési feltételek, ütemezés, hiteladatok egyeztetése, tanácsadás az adó és az illeték körében,

 

 • az adásvételi szerződés tervezetének megszerkesztése, és valamennyi érintettnek történő megküldése,

 

 • a szerződő felek és hitelintézet javaslatainak átvezetése,

 

 • a szerződés aláírására történő időpont egyeztetés,

 

 • a szerződés aláírása, ellenjegyzése, díjak rendezése, bejegyzési engedély letétbe vétele, NAV adatlap kitöltése,

 

 • a szerződés és a NAV adatlap földhivatali benyújtása, földhivatali eljárási díj /6.600,-Ft/ benyújtással egyidejű megfizetése,

 

 • a hozzájáruló nyilatkozat (bejegyzési engedély) földhivatali benyújtása a vételár megfitésekor,

 

 • földhivatali ügyintézés és jogi képviselet az ügylet lezárultáig, azaz a vevői tulajdonjog bejegyzéséig.

kulcs.jpg

Kapcsolódó oldalak:

Haszonélvezet alapítás

Haszonélvezeti jog értéke

Tulajdoni lap és széljegy

Ingatlan utáni adózás

Lakás illetéke

Függőben tartás

Ajándék illetéke

Ingatlanvásárlás és bankkölcsön

 

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Szülői felügyelet és tartásdíj változtatása

 

I.) A közös szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása a bíróságtól a jövőben akkor kérhető, ha a szülők ténylegesen nem tudnak a gyermekek érdekét szolgáló módon a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben együttműködni és ezáltal nem tudják biztosítani a kiskorú gyermekeik kiegyensúlyozott életvitelét.

valas.jpg

1991.évi LXIV. törvény,  a gyermekek jogairól szóló New Yorki egyezmény kihirdetéséről úgy rendelkezik,  hogy bíróságok, hatóságok, törvényhozó szervek minden a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe.

Akkor lehet tehát a szülői felügyeleti jog (gyermekelhelyezés) újra rendezésének helye, ha a korábbi elhelyezés nem szolgálja gyermek érdekét: kevésbé alkalmassá vált a másik fél a szülői felügyeleti jog gyakorlására, ám mindenekelőtt a gyermek érdekében áll a változtatás. Tisztázni kell, hogy a gondozás és nevelés a gyermek érdekeinek megfelelő e. Fontos szempont, hogy a gyermek élete gyökeresen ne változzon meg alapos ok nélkül. Ilyen alapos ok lehet ha nem járatja iskolába, elhanyagolja a gyermeket, iszik stb. a gondozó szülő. Lényeges, hogy együttműködési és tájékoztatási kötelezettség nem teszi lehetővé a gondozó szülőnek, hogy önkényesen kizárja a másik felet a szülői jog gyakorlásából, a kapcsolattartásból.

II.) A gyermektartásdíj mértékének módosítását a jövőben akkor lehet kérni, ha a tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következik be, amelynek következtében a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti.

Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az a fél, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható.  Az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles – a kötelezett egyidejű értesítése mellett – a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Az e kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint felel.

A kialakult gyakorlat szerint a megváltoztatására a tartás megállapításánál figyelembe vehető  bármelyik körülmény alapot adhat, így a gyermek tényleges szükségleteinek, megváltozása is. A tartás megállapításának alapjául szolgáló körülmények lényeges megváltozása esetén a már megállapított gyermektartásdíj leszállításának van helye.

Ilyen lényeges körülmény változás lehet az, ami súlyosan sérti a másik fél lényeges jogi érdekét, ami okán nem várható el a korábbi tartás nyújtása. Fontos, hogy ne szenvedjenek hiányt a gyermekek a korábbi tartáshoz képest a változtatást követően. Amennyiben a tartást nyújtó szülőnél bekövetkezett változás nem veszélyezteti a gyermek ellátásának képességét, nem megalapozott a tartásdíj csökkentése.

Ha a tartásdíj indokolatlan, túlzó, mert már nem nincs a gyermeknek olyan szükséglete, amely azt indokolná, helye lehet a tartásdíj újrarendezésének.

A tartásdíj „rendes” részébe a gondozás, nevelés, tartás, élelmezés költségei esnek; a rendkívülibe többek között a tábor, a tb. által nem finanszírozott orvosi ellátások, sporttevékenységek.

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Haszonélvezet alapítás

Cím: Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Haszonélvezeti jog alapításával arra vállalkozik a (rész)tulajdonos, vagy majdani tulajdonos (vevő), hogy a saját tulajdonjoga terhére, azt korlátozva, - tehát saját "kárára" - átengedi a használat jogát másnak. Ezzel gyakorlatilag azt vállalja fel, hogy amennyiben a haszonélvező használni kívánja a dolgot, akkor azt őt megelőzően megteheti, tulajdonosként ő csak annyiban használhatja, amennyiben az a haszonélvezőt nem korlátozza.

house.jpg

A haszonélvezeti jog ingatlanon történő alapítása földhivatali eljáráshoz kötött, a földhivatali eljárás és a haszonélvezeti jogot alapító okirat ellenjegyzése pedig ügyvéd közreműködéséhez.

A haszonélvezeti jog értékkel bír, amelynek a számítási módját jogszabály rendezi.

Amennyiben ilyen jellegű kérdése merül fel, keressen az alábbi elérhetőségeimen.

Az alapítás menete alapvetően megegyezik az adásvételi szerződésnél írottakkal.

Kapcsolódó linkek:

Haszonélvezet alapítás

Haszonélvezeti jog értéke

Tulajdoni lap és széljegy

Ingatlan utáni adózás

Lakás illetéke

Függőben tartás

Ajándék illetéke

Ingatlanvásárlás és bankkölcsön

 

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

A haszonélvezeti jog értéke

Cím: Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Az illetékről szóló törvény 72. § (1) szerint: „ A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.”

Azaz egy 10 millió forintos ingatlan esetében az egy évi érték ennek 1/20-a azaz 500.000. –Ft lesz.

sale-3701777_960_720.jpg

A jogszabály 72. § (4) szerint „ Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték

10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték

8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték

6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték

4-szerese;

Miután haszonélvezeti jogot leginkább „holtig tartó haszonélvezetként” szokták megjelölni, azaz „valamely személy életének idejére terjed”, a vagyoni jog értéke:

 

 • 25 évesnél fiatalabb haszonélvező esetében 10 x 500.000.-Ft= 5 millió Forint,
 • 25-50 év közötti haszonélvező esetében 8 x 500.000.-Ft= 4 millió Forint,
 • 51-65 év közötti haszonélvező esetében 6 x 500.000.-Ft= 3 millió Forint,
 • 65 évnél idősebb haszonélvező esetében 4 x 500.000.-Ft= 2 millió Forint lesz.

Ez lesz tehát a haszonélvezeti jog értéke.

Fenti összeg a haszonélvezet értékét jelölik, és nem a fizetendő illetéket!

Az adott összegek 4%-a lesz ingatlan átruházás esetén a haszonélvező által megszerzett vételárra vetítetten megfizetendő illeték:

 

 • 25 évesnél fiatalabb haszonélvező esetében 5 millió Forint érték után annak 4% = 200.000.- Ft lesz a fizetendő illeték,
 • 25-50 év közötti haszonélvező esetében 4 millió Forint érték után annak 4% = 160.000.- Ft lesz a fizetendő illeték,
 • 51-65 év közötti haszonélvező esetében 3 millió Forint érték után annak 4% = 120.000.- Ft lesz a fizetendő illeték,
 • 65 évnél idősebb haszonélvező esetében 2 millió Forint érték után annak 4% = 80.000.- Ft lesz a fizetendő illeték.

 

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Társasházak kintlévőségei

Cím: Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

A társasház (értve alatta a továbbiakban a lakásszövetkezetet is) egy speciális közös tulajdoni forma - annak minden ismert hátulütőjével -, amely tulajdont terhelő költségek a közösség egészére esnek az egyes tulajdonosok tulajdoni aránynak megfelelő mértékben.

Tulajdonos illetve bérlő elmaradása elsősorban a közös költségből, bérleti díjból (saját tulajdonú lakások, illetve üzlethelyiségek, közös helyiségek bérleti díjai) eredhet. A nemfizető tulajdonos elmaradását a közösség kénytelen rendezni, majd a közös vagyon terhére történt kifizetést utóbb érvényesíteni a nemfizető tulajdonossal szemben.

Az elmaradás behajtásának lépései – a fokozatosság elvének betartása mellett – a következő:

 tarsashaz.jpeg

1. Ügyvédi felszólítás a tartozás rendezésére:

A felszólításot a polgári perrendtartás kézbesítési szabályainak megfelelően kell megküldeni. A postai úton megküldött iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, ha pedig a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kell azt kézbesítettnek tekinteni. A felszólítás a posta-, illetve egyéb felmerült költségre is kitér.

 

2. Jelzálogjog bejegyzése:

Amennyiben az ügyvédi felszólítás eredménytelen, a három hónapot meghaladó közös költség-tartozás vonatkozásában jelzálogjog kerülhet bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, az érintett ingatlanra nézve.

 

3. Fizetési meghagyás:

Az előző pontokban felsorolt cselekményen kívül lehetőség van fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtására. A fizetési meghagyás – eredményessége esetén – gyorsabb megtérülést biztosít, mint az ingatlant terhelő zálogjog alapján történő kielégítés. A fizetési meghagyás díjköteles, a díja a követelés összegének 3%-a, de legalább 5.000,- Ft.

 

4. Végrehajtási eljárás:

Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és a hátralékot fölhalmozó tulajdonostárs a tartozását a jogerő ellenére sem rendezi, végrehajtási eljárás megindításának van helye. A végrehajtási eljárás költsége minimum 5.000,- Ft eljárási díj illetve a tartozás értékének 1%-a, amelyet a társasház előlegez meg ugyan, de a végrehajtás során a fizetéssel elmaradt tulajdonostársra terhelik.

A késedelmi kamaton felül a behajtással kapcsolatos minden egyéb költség is a hátralékos lakástulajdonost, illetve a bérlőt terheli.

 

Amennyiben kintlévőségei behajtásában illetve társasház alapításában (alapító okiratának elkészítésében) segítségére lehetek, kérem jelezze az info@tokar.hu  címemen.

 

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Egyezség házassági bontóperben

Cím: Thököly út 58-60. Budapest 1146  E-mail: info@tokar.hu  Telefon: +36 1 343 44 36

Fax: +36 1 343 44 36 Mobiltelefon: +36 70 632 85 52  http://tokar.hu/

Az egyezség ilyen tömör is lehet, amennyiben közös marad a szülői felügyelet (SZFJ) :

Közös megegyezéses bontásApaság vélelme

 • A házasságból született kiskorú közös gyermekek felett felek a továbbiakban is közösen kívánják gyakorolni a szülői felügyeleti jogot, ezért nem kérik a különélő szülő és a gyermekek közötti kapcsolattartás szabályozását. / Közös SZFJ –nél nem kötelező szabályozni a kapcsolattartást. /
 • A gyermekek mindenkori lakóhelye a felperes mindenkori lakóhelyével azonos. / Közös SZFJ –nél nem a tartózkodási-, hanem lakóhelyet kell megjelölni. /
 • Alperes vállalja a gyermekenkénti xx.000,- Ft összegű gyermektartásdíj fizetést jelen hónap 1. napjától kezdődően, minden hónap 10. napjáig a felperes részére teljesítve.
 • A felperes elfogadja az alperes önkéntes gyermektartásdíj fizetését. / Nem kéri közvetlen bírósági felhívás kibocsátását (végrehajtást) /family-law-329569_640.jpg

Fenti tartalmú, közös SZFJ –re irányuló egyezségnek csak akkor van helye, ha a közös gyermekek érdekében álló, kiegyensúlyozott a mindennapi együttműködés a felek között.

Amennyiben minden járulékos kérdésben megegyeztek felek (SZFJ, kapcsolattartás, tartásdíj, lakáshasználat), úgy a bontóper során a házasság megromlására vezető okokat nem kel feltárni.

Az életközösség végleges és mindenre kiterjedő megszűnése: a felek közötti érzelmi, gazdasági, szexuális kapcsolat megszűnése.

Házasság hiányában – „csak” kapcsolatból született gyermek esetében - az SZFJ -vel kapcsolatos per illetéke 21.000.- Ft, a tartásdíjé a követelt havi díj 12 szeresének 6%-a, amely illetékek a házasság bontása esetén, annak 30.000.- Ft-os illetékébe benne foglaltatnak.

A közös szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása a bíróságtól a jövőben akkor kérhető, ha a szülők ténylegesen nem tudnak a gyermekek érdekét szolgáló módon a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben együttműködni és ezáltal nem tudják biztosítani a kiskorú gyermekeik kiegyensúlyozott életvitelét.

A gyermektartásdíj mértékének módosítását a jövőben akkor lehet kérni, ha a tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következik be, amelynek következtében a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti.

Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az a fél, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható.  Az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles – a kötelezett egyidejű értesítése mellett – a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Az e kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint felel.

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

Közbeszerzés

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) módosítását tervezi. Az erről szóló javaslat a Parlament elé T/8039-es számon kerül. Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, Előadó: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A törvénymódosításról szóló zárószavazás a Parlament ülésrendje szerint 2019. december 9. és 11. között esedékes.

coins-currency-investment-insurance-128867.jpeg

A törvénymódosítás leglényegesebb módosítási indítványa a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése. A Kbt. 5. § (3) bekezdése szól(t) arról, hogy uniós és vagy hazai támogatási forrásból származó támogatás esetén, az ott szabályozott feltételek megvalósulásakor a támogatásban részesülő szervezetek közbeszerzési eljárás lefolytatására (voltak) kötelesek.

/ Megjegyzés: a közbeszerzésben alapvetően kétfajta jogalany van. vannak az un. klasszikus ajánlatkérők, azaz azon szervezetek, akik a törvény erejénél fogva közbeszerzésre kötelesek (pl. állam, önkormányzat, állami cégek, pl MÁV). vannak olyan szervezetek, amelyek csak arra tekintettel válnak közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles jogalannyá, hogy támogatást kapnak. /

/ Megjegyzés: a támogatást elnyert szervezetek két esetben válhattak jogalannyá, egyrészt a Kbt. 5. § (2) bek. szerint, másrészt a Kbt. 5. § (3) bek. szerint. Az 5. § (2) bek. szerinti jogalanyiság gyakorlatilag elenyésző, mert speciális beszerzési tárgyakra vonatkozik és az összes közbeszerzés volumenére vetítetten eddig is viszonylag kis számú ilyen beszerzés történt. Ehhez képest meghatározó volt a Kbt. 5. § (3) bekezdésén alapuló jogalanyiság. /

A jogszabálymódosítás indoka a szabályozási kötelezettség hiánya; az alapja ugyanis az, hogy azt az uniós jogszabályok sem írják elő.

A jogszabálymódosítás lényege tehát, hogy a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésével megszűnik támogatást elnyert szervezetek közbeszerzési kötelezettsége.

Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha egy gazdasági társaság uniós vagy hazai forrásból származó támogatást nyer el egy beruházása, (pl eszközpark bővítésre, fejlesztésre, vagy valamilyen szolgáltatás vásárlásra, pl. honlapfejlesztés, oktatás, képzés, rendezvényszervezés), akkor a jövőben nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatnia.

Hogy mi ezzel a gond?

A közbeszerzés megszüntetése nem jelent beszerzés mentességet, azaz a pályázati pénzek elköltése során továbbra is szükséges lesz valamilyen fajta beszerzési eljárás lefolytatására. (hiszen az uniós források felhasználásának ellenőrzése megmarad, azaz nem lehet „ész nélkül" költeni azokat.

A beszerzések megvalósítására a a közbeszerzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az azokon alapuló joggyakorlat és intézményrendszer (Közbeszerzési Döntőbizottság) eddig valamilyen fajta biztos, ismert, valamelyest kiszámítható környezetet teremtettek. Ha nincs Kbt., akkor kérdéses, milyen jogszabályi környezethez lehet igazodni a beszerzések megvalósítása során különös tekintettel arra, hogy az uniós pénzek elköltésének ellenőrzése továbbra is megmarad. Amennyiben viszont nincs hazai jogszabály, úgy az uniós jogszabályokat kell megtalálni, megtanulni, majd alkalmazni.

A tervezett jogszabály-módosítással a Kormány nehogy enyhített volna a Kedvezményezettek terhein, de valószínűsíthetően növelte azokat.

Amennyiben nem kell meghirdetni az eljárásokat, nem tudni, hogyan valósul meg a nyilvánosság, átláthatóság, )hogyan biztosítható a tényleges, valódi verseny. Más megközelítésben: Ha a széles nyilvánosság (a potenciális ajánlattevői kör) nem is értesülhet  egy esetleges beszerzésről, kiesik számos piaci versenyző, amelynek piactorzító hatása nyilvánvaló. 

De talán a legfontosabb kérdés az, hogy amennyiben kiveszik a beszerzéseket a Kbt. hatálya alól, akkor milyen jogorvoslati fórumon lehet majd fellépni az esetleges jogsérelemmel szemben.

 

WWW.TOKAR.HU

https://www.facebook.com/ugyved.tokartamas/

süti beállítások módosítása